Карта сайта Написать письмо Бас
 Оқу конгресі жайлы  
 Ақпарат 
 Конгрестегі іс-шаралар 
 Фотоальбом 
Kaz Rus Eng
 

Қатысу үшін өтініш


Конгресс бағдарламасы
Конгресс материалдары
Конгресс демеушілері
Демеушілерге арналған ақпарат
Қатысушыларға арналған ақпарат
Пайдалы сілтемелер

IFLA
Google

 

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация


 
 

Бас | Ақпарат

Конгресс бағдарламасы

Версия для печати

«Оќитын ел – бјсекеге ќабілетті ќоєам негізі»   18-19 сјуір, 2007 жыл


18 сјуір 2007 жыл, сјрсенбі

9:00 –10:00

Тіркеу

Ґтетін жері

10:00 –12:30

Конгресстіѕ салтанатты ашылуы

 • Театрландырылєан кґрініс
 • ЌР президенті Н.Ј.Назарбаевтыѕ ќўттыќтау сґзі
 • Астана ќ. јкімі А.Маминніѕ ќўттыќтау сґзі
 • ИФЛА –ыѕ ќўттыќтауы
 • ЮНЕСКО-ныѕ ќўттыќтауы
 • «Кітап туралы ой». Ј.Кекілбаевтыѕ  баяндамасы
 • Мјдениет жјне аќпарат министрі Е.Ќ.Ертісбаевтыѕ негізгі баяндамасы
 • «Кїн тјртібінде кітапханалар» ЌР ЎАК бас директоры Р.А. Бердієалиеваныѕ баяндамасы

 

12:30 – 14:00

Тїскі тамаќтану

 

14:00 – 16:00

«Оќулардыѕ ерекше ќўбылысы» кеѕейтілген мјжіліс

Жїргізуші: М.М. Јуезов

 • Ќазаќстандыќ аєартушылар жјне ќоєам ќайраткерлерініѕ сґздері
 • Лео Вогттыѕ сґзі, кітаптар институтыныѕ Департаменті, Амстердам, Голландия
 • М.Јуезовтыѕ «Ауызша жјне жазбаша сґз» баяндамасы
 • Марианна Тэкс Чолдинніѕ сґзі, «One dayone citi». Чикагоныѕ тјжірибесі
 • Гениеваныѕ «Оќудыѕ ерекше ќўбылысы» Ресей
 • «Ресейдегі оќуды ќолдау мен дамытудыѕ ўлттыќ баєдарламасы» -Кітпъхпналар ынтымаќтастыєыныѕ аймаќаралыќ Орталыєыныѕ Президенті, Ресей кітапханалар ассоциациясыныѕ вице-президенті,  ЮНЕСКо-ныѕ «Барша їшін аќпарат» баєдарламасы Ресей комитетініѕ тґраєасы  Е.И.Кузьминніѕ сґзі
 • Л.Улицкая «Оќу - рухани ерекшелік » баяндамасы  
 • ЮНЕСКО-ныѕ Алматыдаєы Ќазаќстан, Ќырєызстан, Тјжікстан жјне Ґзбекстан бойынша Кластерлік бюросыныѕ жетекшісі Тарьи Виртаненніѕ сґзі

Опера жјне балет театры

16:00 – 16:30

Кофе-брейк

 

16:30 – 17:30

Ќазаќстандыќ кітаптар кґрмесініѕ ашылуы

 • Ќазаќстандыќ їздік кітаптардыѕ бойынша кґрмесі
 • Кітап авторларымен, 2006 жылєы мемлекеттік сыйлыќтыѕ иегерлерімен, «Астана-Бјйтерек» байќауыныѕ номинанттарымен кездесулер
 • Кітап алмасу акциясы
 • Ќазаќстан баспагерлерініѕ сґздері

Опера жјне балет театры

19:00

МжА министрініѕ ќабылдауы

 

Кїні бойы

Ќатар ґткізілетін шаралар

 • Л. Гумилев атындаєы Еуразия Ўлттыќ университетіндегі Л. Улицкаяныѕ ашыќ дјрісі
 • Конгресске ќатысушылардыѕ баспасґз конференциясы
 • Балалар суреттерініѕ кґрмесі
 • Этнографиялыќ  кґрме

 

19 сјуір 2007 жыл, бейсенбі

10:00 – 13:00

 

«Балалардыѕ оќуы» секциясы

Жїргізуші Л.Скачкова (Ресей), С.Мирсейтова (Ќазаќстан)

 • Ќазаќстандыќ балалар жазушысыныѕ сґзі
 • Л. Улицкаяныѕ «Басќа, ґзгеше, басќалар туралы» сериясымен таныстыру
 • Шетел балалар жазушысыныѕ сґзі
 • Ресейде  балалар кітапханалары арасында жарияланєан «Ќазаќстанєа теѕел» байќауын жариялау. Сыйлыќ – Ќазаќстанєа сапар.
 • Актер Филиппенконыѕ ґнерін тамашалау
 • «Оќитын Ќазаќстан» јлеуметтік сауалнаманыѕ ќорытындысы

Опера жјне балет театры

10:00 – 13:00

FAIFE / IFLA секциясы

«Оќу ќауіпті ќўрал ретінде»

Жїргізуші: FAIFE/IFLA комитетініѕ тґраєасы Пол Стойжес

 • IFLA-ныѕ Оќу Баєдарламасы
 • FAIFE/IFLA комитеті жјне ИФЛА оќу жґніндегі секция мїшелерініѕ сґздері
 • «The UKs Nationar Year of Reading – greating a national culture for reading the wider society in promoting reading» - Нэйл Макклиланд, директор Национального института грамотности «National Literacy Trust», Ўлыбритания
 • Ќазаќстандаєы ўлттыќ оќулар баєдарламасымен таныстыру Корея, Индия, Германия, Франция, Иран ўлттыќ оќулар баєдарламаларымен тјжірибе алмасу

 

ЌР ЎАК

 

13:00 – 14:30

Тїскі тамаќтану

 

15:00 – 16:00

Халыќаралыќ Мјдениаралыќ пікір алмасу Орталыєыныѕ ашылуы

 • Орталыќтыѕ тўжырымдамасымен таныстыру
 • Кітап силау акциясы

ЌР ЎАК

16:00 – 17:30

«Электрондыќ ресурстар» секциясы

 • «Ист вью» (АЌШ) БД компаниясыныѕ тўсаукесері
 • «Евромонитор» (Ўлыбритания) БД компаниясыныѕ тўсаукесері
 • «Интегрум» (Германия) БД компаниясыныѕ тўсаукесері
 • «АLEF» (Израиль) АБИС тўсаукесері
 • OCLC (АЌШ) тўсаукесері
 • «Springer» БД (Германия) тўсаукесері
 • «ЗАУЭР» баспа їйініѕ «Бейбітшілік- халыќаралыќ ресурстар» атты тўсаукесері
 • Thompson БД компаниясыныѕ тўсаукесері

ЌР ЎАК «Кґгілдір» залы

 

18:00 – 18:45

Конгресстіѕ салтанатты жабылуы

 • Ашыќ Їндеуді ќабылдау
 • Конгресстіѕ ќорытындысын шыєару
 • Ќарарды ќабылдау
 • Оќу Конгресініѕ дипломдарын тапсыру

ЌР ЎАК «Кґгілдір» залы

 

18:45 – 19:15

Кофе-брейк  

 

19:15 – 20:30

Мјдени баєдарлама «Актер - тїсінік беруші, оќуды таратушы»

 • Актер Филиппенконыѕ кґркемсґз ґнері
 • Р.Сейтметовтыѕ ґнерін тамашалау

ЌР ЎАК «Кґгілдір» залы

 

Кїні бойы

Алдын-ала жасалатын шаралар

 • ЌРКА есеп бері-сайлау жиналысы
 • Фильмдерді кґрсету
 • Кґшпелі сессия

 

Аќпан-наурыз бойы

Алдын-ала жасалатын шаралар

 • Бір ел – бір кітап» телемарафоны
 • «Ќазіргі ќоєамдаєы оќу» Јлеуметтік сауалнама
 • «Ќазаќстанєа теѕел». Ресей балалары їшін байќау
 • «Ќазаќстан кітапханаларыныѕ табысты жобалары» байќау
 • Балалардыѕ кітап мерекесі
 • «Мен оќыєан, тамаша кітап» Эссе-байќау

 
 
 Конгрестегі іс-шаралар

01.09.2010  Тұрақты даму жолы
20.07.2010  Кітап – халықтар мен олардың мәдениетін жақындататын жалғыз жол
30.10.2009  «Электрондық ресурстар білім мен ғылымға көмекке келуде»
24.04.2009  Бес жыл – бұл басы ғана!
23.04.2009  Әлемдік цифрлы кітапхана ашылды
20.03.2009  21 наурыз – дүниежүзілік поэзия күні
20.03.2009  Суретші Қарлығаш Лесқызы Қансейіттің «Бояулар үндестігі» көрмесі
20.03.2009  Интернет шығарушысы: бізді тағы да көптеген жаңарулар күтіп тұр
18.03.2009  Тарихи туындылардың тұсаукесері
16.03.2009  «Бір ел – бір кітап» акциясы Мағжанның мәңгілік мұралары!
04.03.2009  Көгілдір көктем мерекесі құтты болсын!
27.02.2009  Иероглифтер: сауыт жазбаларынан компьютерге дейін
  http://style.kz/ Национальная Академическая Библиотека Республики Казахстан, 2007