Карта сайта Написать письмо Бас
 Оқу конгресі жайлы  
 Ақпарат 
 Конгрестегі іс-шаралар 
 Фотоальбом 
Kaz Rus Eng
 

Қатысу үшін өтініш


Конгресс бағдарламасы
Конгресс материалдары
Конгресс демеушілері
Демеушілерге арналған ақпарат
Қатысушыларға арналған ақпарат
Пайдалы сілтемелер

IFLA
Google

 

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация


 
 

Бас | Ақпарат

Демеушілерге арналған ақпарат

Версия для печати

Демеушілерге Їндеу

Мјдениет жјне аќпарат министрлігі Ќазаќстанныѕ интеллектуальдыќ мїмкіндігін дамытуєа мїдделі ќаржы-ґндірістік топтарды, ќаржы жјне басќа ўйымдарды «Оќитын ел - бјсекелес ќоєамныѕ негізі» атты Халыќаралыќ оќулар Конгрессіне демеушілік кґрсетуге шаќырады.

Оќулар Конгрессі 2007 жылдыѕ 18-19 сјуірінде бейбітшілік жјне келісім Сарайында жјне ЌР Ўлттыќ академиялыќ кітапханасында ґтеді. Конгресстіѕ маќсаты – ўлттыѕ интеллектуальдыќ мїмкіндігін арттырудаєы, ќоєамныѕ творчестволыќ жјне јлеуметтік белсенділігін ґсірудегі тетігі болып саналатын мјдениеттіѕ маѕызды элементі Оќуларєа жаппай кґмек кґрсету.

Конгресстіѕ жўмысына жаќын жјне алыс шетелдердегі творчестволыќ жјне єылыми зиялы ќауым арасында есімдері кеѕінен танымал Јбіш Кекілбаев, Шыѕєыс Айтматов, Пауло Коэльо сияќта адамдарды тарту кґзделуде. Франция, Австрия, Германия, Индия, АЌШ, Ўлыбритания елдерініѕ ґкілдері ґздерініѕ Ўлттыќ Оќулар баєдарламаларымен ќатысушыларды таныстырады.

Конгресске мемлекеттік органдардыѕ, кітапханалардыѕ, жазушылар Одаєыныѕ, БАЌ ґкілдері, єалымдар, педагоггтар, кітап шыєарушылар ќатысады. Конгресс кезінде «Бір кітап – бір ел» телемарафоны, ќатысушылармен тікелей эфир, ашыќ дјрістер оќу, театр мен киноактерлермен, аќын-жазушылармен кездесу, тїрлі кґрмелер ґткізу сияќты кґлемді шараларды іске асыру кґзделуде.

Демеушілік кґрсетуге мїдделі ўйымдар Ўйымдастыру комитетіне тґмендегі адрес бойынша жїгіне алады:

ЌР Ўлттыќ академиялыќ кітапханасы, Астана, Солжаєалау, ќабылдау бґлмес

Байланыс телефондары: 8 (3172) 24-19-46, 24-20-85, 24-39-92

Электрондыќ пошта: info@nabrk.kzbark@nabrk.kz

Демеушілер туралы Ережеге сјйкес ќатысушыларєа тегін ќызмет кґрсетіледі, соныѕ ішінде демеушілер жґніндегі аќпаратты ЌР Ўлттыќ академиялыќ кітапхананыѕ Меценаттар галереясында орналастыруєа болады.

Ўйымдастыру комитеті 


Ереже

«Оќитын ел – бјсекелес ќоєамныѕ негізі» атты Халыќаралыќ оќулар Конгрессін демеушілер туралы

18-19 сјуір 2007 жыл


Конгресстіѕ маќсаттары мен міндеттеріне ортаќтаса алатын жјне оны ўйымдастырып, ґткізуге їлес ќосќан ќандай да бір ќазаќстандыќ жјне шетелдік  заѕды немесе жеке тўлєалар Конгресстіѕ демеушілері бола алады. Келісім жасау шарттарына сјйкес салым материалдыќ, ќаржылыќ, техникалыќ немесе (келісім бойынша) басќа да кґмектер арќылы жїзеге асырылуы мїмкін. Демеу кґмегі туралы Шарт 2007 жылдыѕ 1 наурызына дейінгі мерзімге дейін жасалады.

Демеу кґмегініѕ кґлеміне ќарай Конгресс демеушілері тґменгі дјрежеге ие болады:

   1. 20 000 мыѕ АЌШ доллары мґлшерінде кґмек берген демеуші - ( осы жјне бўдан јрі салым салєан кїннен бастап ЌР ЎБ теѕгеге пара-пар баєамы бойынша) – Конгресстіѕ Бас демеушісі;

  2. 10 000 мыѕ АЌШ доллары мґлшерінде кґмек берген демеуші – Конгресстіѕ Ресми демеушісі;

   3. 5 мыѕ АЌШ доллары мґлшерінде кґмек берген демеуші – Конгресс демеушісі.


Берілген дјрежеге сјйкес демеушілерге тґмендегідей тегін ќызмет тїрлері кґрсетіледі:

Бас демеушіге:

·         Конгресстіѕ жўмысына бас демеушініѕ 3 ґкілі тґре ќонаќ ретінде ќатысуына.

·      Конгресстіѕ кеѕейтілген мјжілісінде бас демеуші ґкілініѕ сґйлеуіне (5-7 минут).  Сґз мјтінін Конгресс жинаєына енгізуге (бос орынды есептегенде 10 000 белгіге дейін).

·       Бас демеушініѕ жарнама таќтасын жјне плакатын ЌР Ўлттыќ академиялыќ кітапхана фойесінде ќоюєа.

·       Бас демеуші жґніндегі аќпаратты ЌР Ўлттыќ академиялыќ кітапханасыныѕ Меценаттар Галереясында орналастыруєа.

·       Бас демеуші жґніндегі жарнамалыќ сипаты бар аќпараттарды Конгресстіѕ материалдар жинаєына енгізуге (10 000 белгіге дейін), сондай-аќ, Конгресстіѕ аќпараттыќ хабарларында «Конгресстіѕ бас демеушісі» дјрежесін кґрсету.

·       Конгресске ќатысушыларєа тарататын материалдармен бірге бас демеушініѕ жарнамалыќ аќпараттарын ќосып беру.

·       Конгресске ќатысушыларды тіркейтін їстелше жанында демеуші дјрежесі аталєан Бас демеушініѕ фирмалыќ атауы мен логотипі кґрсетілген  жарнама таќтасын орналастыруєа.

·       «Конгрестіѕ бас демеушісі» дјрежесі кґрсетілген  Конгресске ќатысушыларєа тарататын материалдарєа ќоса берілетін Конгресстіѕ барлыќ ресми баспа материалдарында бас демеушініѕ логотипін орналастыру.

·       Конгрессті ўйымдастыру мен ґткізу кезінде оныѕ ресми сайтында «Бас демеуші» дјрежесі кґрсетілген бас демеушініѕ баннері мен арнайы параќшасын орналастыру.


Ресми демеушіге:

·         Конгресстіѕ жўмысына ресми демеушініѕ 2 ґкілі тґре ќонаќ ретінде ќатысуына.

·         Конгресстіѕ кеѕейтілген мјжілісінде ресми демеуші ґкілініѕ сґйлеуіне (3-5 минут). Сґз мјтінін Конгресс жинаєына енгізуге (бос орынды есептегенде 5 000 белгіге дейін).

·         Конгресстіѕ таќырыптыќ секцияларыныѕ бірінде ресми демеуші ґкілініѕ баяндамасы (3-5 минут). Сґз мјтінін Конгресс жинаєына енгізуге (бос орынды есептегенде 10 000 белгіге дейін).

·         Ресми демеушініѕ аќпараттыќ жјне жарнамалыќ материалдарын Конгресстіѕ шараларында орналастыру.

·         Ресми демеуші жґніндегі аќпаратты  ЌР Ўлттыќ академиялыќ кітапханасыныѕ Меценаттар Галереясында орналастыруєа.

·         Конгресске ќатысушыларды тіркейтін їстелше жанында демеуші дјрежесі аталєан Ресми демеушініѕ фирмалыќ атауы мен логотипі кґрсетілген  жарнама таќтасын орналастыруєа.

·         Ресми демеушініѕ жарнама таќтасын ЌР Ўлттыќ академиялыќ кітапханасында ќоюєа.

·         Ресми демеуші жґніндегі жарнамалыќ сипаты бар аќпаратты Конгресстіѕ материалдар жинаєына енгізуге (5 000 белгіге дейін), сондай-аќ, аќпараттыќ аєымдарда «Конгресстіѕ ресми демеушісі» дјрежесін кґрсету.

·         «Конгрестіѕ ресми демеушісі» дјрежесі кґрсетілген Конгресске ќатысушыларєа тарататын материалдарєа ќоса берілетін Конгресстіѕ барлыќ ресми баспа материалдарында ресми демеушініѕ логотипін орналастыру.

·         Конгрессті ўйымдастыру мен ґткізу кезінде оныѕ ресми сайтында «Ресми демеуші» дјрежесі кґрсетілген ресми демеушініѕ баннері мен арнайы параќшасын орналастыру.Конгресстіѕ демеушісі:

·         Конгресстіѕ жўмысына демеушініѕ 1 ґкілі тґре ќонаќ ретінде ќатысуына.

·         Кеѕейтілген мјжіліс кезінде їлкен экранда Конгресс демеушісініѕ логотипі мен жарнамалыќ параќшасы (2 слайд) кґрсетіліп, мјжілісті жїргізуші алєыс жариялайды.

·         Конгресстіѕ таќырыптыќ секцияларыныѕ бірінде демеуші ґкілініѕ баяндамасы (10 минутке дейін). Сґз мјтінін Конгресс жинаєына енгізуге (бос орынды есептегенде 8 000 белгіге дейін).

·         Демеушініѕ аќпараттыќ жјне жарнамалыќ материалдарын Конгресстіѕ шараларында орналастыру.

·         Демеуші жґніндегі аќпаратты ЌР Ўлттыќ академиялыќ кітапханасыныѕ Меценаттар Галереясында орналастыруєа.

·         Конгресске ќатысушыларды тіркейтін їстелше жанында демеуші дјрежесі аталєан Демеушініѕ фирмалыќ атауы мен логотипі кґрсетілген  жарнама таќтасын орналастыруєа.

·         Демеуші жґніндегі жарнамалыќ сипаты бар аќпаратты Конгресстіѕ материалдар жинаєына енгізуге (3 000 белгіге дейін), сондай-аќ, аќпараттыќ хабарларында «Конгресстіѕ  демеушісі» дјрежесін кґрсету.

·         Конгрессті ўйымдастыру мен ґткізу кезінде оныѕ ресми сайтында «Конгрессті демеуші» дјрежесі кґрсетілген демеушініѕ баннері мен арнайы параќшасын орналастыру.

 

 


 
 Конгрестегі іс-шаралар

01.09.2010  Тұрақты даму жолы
20.07.2010  Кітап – халықтар мен олардың мәдениетін жақындататын жалғыз жол
30.10.2009  «Электрондық ресурстар білім мен ғылымға көмекке келуде»
24.04.2009  Бес жыл – бұл басы ғана!
23.04.2009  Әлемдік цифрлы кітапхана ашылды
20.03.2009  21 наурыз – дүниежүзілік поэзия күні
20.03.2009  Суретші Қарлығаш Лесқызы Қансейіттің «Бояулар үндестігі» көрмесі
20.03.2009  Интернет шығарушысы: бізді тағы да көптеген жаңарулар күтіп тұр
18.03.2009  Тарихи туындылардың тұсаукесері
16.03.2009  «Бір ел – бір кітап» акциясы Мағжанның мәңгілік мұралары!
04.03.2009  Көгілдір көктем мерекесі құтты болсын!
27.02.2009  Иероглифтер: сауыт жазбаларынан компьютерге дейін
  http://style.kz/ Национальная Академическая Библиотека Республики Казахстан, 2007