Конгресс қатысушылары

  Бас | Оқу конгресі жайлы


Конгресске ќатысушылар арасында кґрнекті єалымдар, жазушылар, мјдениет ќайраткерлері, философтар, психологтар, социологтар, ґнер ќайраткерлері, баспагерлер, журналистер, кітапханашылар, педагогтар мен діни ќайраткерлер ґкілдері, баспа ґнімін таратушылар, кітапханалар мен мўражай ґкілдері, кітапханалар ассоциациалар
(ИФЛ) жјне ЮНЕСКО халыќаралыќ федерациаларыныѕ ґкілдері, Ќазаќстанда тіркелген мјдени орталыќтарыныѕ ґкілдері, мемлекеттік ќўрылымдардыѕ жетекшілері мен жауапты ќызметкерлері, јлемніѕ јртїрлі елдеріндегі мјдени, білім жјне єылыми саланыѕ ќызметкерлері бар. 
  http://style.kz/ Национальная Академическая Библиотека Республики Казахстан, 2007