Карта сайта Написать письмо Бас
 Оқу конгресі жайлы  
 Ақпарат 
 Конгрестегі іс-шаралар 
 Фотоальбом 
Kaz Rus Eng
 

Қатысу үшін өтініш


Өтетін орны
Ақпараттық шақыру хат
Қатысу үшін өтініш
Конгресс ұйымдастырушылары
Конгресс қатысушылары
Байланысу ақпараты

IFLA
Google

 

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация


 
 

Бас | Оқу конгресі жайлы

Өтетін орны – АҚРҰАК

Версия для печати

               

                                              АСТАНА ЖҐНІНДЕ ЌЫСЌАША МЈЛІМЕТ

Астана – бўл Ќазаќстанныѕ жаѕару, оныѕ кґпўлтты халќыныѕ сарќылмас кїш-ќуатыныѕ жемісі. Бўл еѕ бір ќиын-ќыстау кездері жаѕа астананы салудаєы халыќтыѕ ґз мїмкіндігін кґрсете білу символы. Бўл – тјуелсіздік пен бостандыќќа ќол жеткізген халыќтыѕ    сенімі мен батылдыєыныѕ, болашаєыныѕ жарќын болатынына кґз жеткіген ўлттыѕ ерекше іс-ќимылы.

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 1997 жылдыѕ 10 желтоќсандаєы жарлыєымен Аќмола ќаласы Ќазаќстанныѕ астанасы деп жарияланды. 1998 жылдыѕ 8 маусымында Ќазаќстан Республикасыныѕ жаѕа астанасыныѕ тўсау кесері болды. Сол жылы Аќмола Астана деп ґзгертілді.

Астананыѕ жаѕа шекарасыныѕ аумаєы – 701,2 шаршы километрді алып жатыр.

Халќыныѕ 2006 жылдыѕ 1 желтоќсанєа дейінгі саны – 572,1 мыѕ адам.

Астанада 100 ден аса ўлттардыѕ ґкілдері тўрады.

Орналасуы

Евразия континентініѕ ќаќ ортасында жан-жаєына нўр шуаєын шашќан, кўнде ґзгеріп, жаќсарып келе жатќан Астана ќарыштап бой кґтеруде. Біздіѕ ќала еѕ маѕызды кґлік магистральдарыныѕ ќиылысында, елдіѕ географиялыќ ортасында орналасќан, ол экологиялыќ ахуалын таза саќтаєан, болашаќта республикамыздыѕ саяси, єылыми, мјдени жјне іскер орталыєы болатынына сенім мол.

Ауа райы кїрт ґзгермелі континенттік, жазы бірќалыпты ыстыќ, ал ќысы ўзаќќа созылєан аязды болып келеді.

Жергілікті уаќыты – Астана бес саєаттыќ кеѕістікте орналасќан. Жергілікті уаќыт нольдік меридианєа байланысты GMT+06.00 ґлшенеді.

Электр ќуаты – 220 вольт

Валюта туралы:

Ќазаќстанныѕ ўлттыќ валютасы – теѕге.1993 жылы айналымєа ўлттыќ валюта енгізілді. 2006 жылы 15 ќарашадан бастап теѕгеніѕ ескі їлгісін жаѕасына ауыстыру басталды. Бір жыл мерзім ішінде теѕгеніѕ екі їлгісі да айналымда ќатар пайдаланылады. Жаѕа банкнот еліміздіѕ жаѕа тарихы жґнінде, болашаќќа ќўлаш жайєан, жасампаздыќпен айналысып жатќан Ќазаќстан туралы жаќсы маєлўмат береді.

Сайттардыѕ ќала жґніндегі сілтемелері:

1.      http://www.jarnama.com 
 - Перископ Астана

2.      http://www.astana.kz
– Официальный сайт города Астана

3.      http://www.astana.dan.kz
  – Портал города Астана

4.      http://www.astanainfo.kz -
Информационный сайт города Астана

Несиелік карточкалар

Amerikan Express, Master Gard, Visa, EuropaCard карточкакларымен есептесетін дїкендер, мейрамханалар мен ќонаќўйлер сандары їнемі артуда. Аталєан мекемелерге кіре берісте осында есеп айырысатын карточкалардыѕ логотиптері кґрсетілген стикерлер (мысалы ABN, AMRO Bank, Банк Туран Алем, Народный Банк, Казкоммерцбанк, жјне басќалары ) орнатылєан.  

Іскерлік этикеті

Ќазаќстанда ќалыптасќан іскерлік этикетін Азиядан гґрі Европаєа тјн деу керек. Мўнда іскерлер кездесулеріне ќатысатындардыѕ бјрі дерлік батыс киім їлгісін ќалайды. Ќазаќтардыѕ ќонаќжайлылыєы баршаєа мјлім. Дјстїр бойынша мўнда ќол алысады жјне ґзімен јѕгімелесетін адамды жасына жјне дјрежесіне ќарай тегімен атайды.  Ресми кездесулерде ќазаќстандыќтар бір-бірін аты-жґнімен атайды, ал жасы їлкен адамдарєа жастар ќазаќи дјстїрмен сјлем беріп, сый-сияпат кґрсетеді. Жалпы ќазаќтар дјстїрінде їлкенді силау, кішіге ізет кґрсету ертеден ќалыптасќан јдет-єўрып.

Астананыѕ мјдени ґмірі

Астананыѕ ќазіргі мјдени ґмірі ґте ќызыќты жјне јрќилы: Ќазаќстан халыќтарыныѕ фестивалі, мјдени кїндерді ґткізу жјне халыќаралыќ делегациялармен алмасу, музыкалыќ хореграфиялыќ байќаулар, кґрмелер ґткізіледі. Ќалада К.Бјйсейітова атындаєы опера жјне балет театры, ЌР Ўлттыќ академиялыќ кітапханасы, президенттік мјдени Орталыќ, Ќ.Ќуанышпаев атындаєы ќазаќ драма театры, М.Горький атындаєы орыс драма театры, ќазіргі ґнер музейі, С.Сейфуллин атындаєы музей жўмыс істейді. 

Жаѕа астананы кґне тарихпен байланыстыратын ескерткіштерді Ќазаќстан халќы їнемі ќадір тўтады. Солардыѕ ќатарында саяси ќўрбан кґргендерге орнатылєан Мемориал, Отан ќорєаушыларды ескте ќалдыру Монументі, Тґле би, ќазыбек би, Айтеке билерге, Кенесары Ќасымовќа, ќазаќ халќыныѕ ўлы аќыны Абайєа, орыстыѕ ўлы аќыны Пушкинге жјне ќазаќ халќыныѕ ўлы перзентініѕ бірі С.Сейфуллинге орнатылєан ескерткіштер бар.

 

 
 
 Конгрестегі іс-шаралар

01.09.2010  Тұрақты даму жолы
20.07.2010  Кітап – халықтар мен олардың мәдениетін жақындататын жалғыз жол
30.10.2009  «Электрондық ресурстар білім мен ғылымға көмекке келуде»
24.04.2009  Бес жыл – бұл басы ғана!
23.04.2009  Әлемдік цифрлы кітапхана ашылды
20.03.2009  21 наурыз – дүниежүзілік поэзия күні
20.03.2009  Суретші Қарлығаш Лесқызы Қансейіттің «Бояулар үндестігі» көрмесі
20.03.2009  Интернет шығарушысы: бізді тағы да көптеген жаңарулар күтіп тұр
18.03.2009  Тарихи туындылардың тұсаукесері
16.03.2009  «Бір ел – бір кітап» акциясы Мағжанның мәңгілік мұралары!
04.03.2009  Көгілдір көктем мерекесі құтты болсын!
27.02.2009  Иероглифтер: сауыт жазбаларынан компьютерге дейін
  http://style.kz/ Национальная Академическая Библиотека Республики Казахстан, 2007