Карта сайта Написать письмо Бас
 Оқу конгресі жайлы  
 Ақпарат 
 Конгрестегі іс-шаралар 
 Фотоальбом 
Kaz Rus Eng
 

Қатысу үшін өтініш


Өтетін орны
Ақпараттық шақыру хат
Қатысу үшін өтініш
Конгресс ұйымдастырушылары
Конгресс қатысушылары
Байланысу ақпараты

IFLA
Google

 

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация


 
 

Бас | Оқу конгресі жайлы

Ақпараттық шақыру хат

Версия для печати

Хабарлама хат

 Ќадірлі јріптестер!

Сіздерді 2007 жылдыѕ 18-19 сјуірінде Ќазаќстанныѕ орталыєы – Астанада ґтетін «Оќитын ел – бјсекелес ќоєамныѕ негізі» атты

 Халыќаралыќ Оќу Конгрессіне ќатысуєа шаќырамыз.

КОНГРЕССТІЅ МАЌСАТЫ –  Мјдениеттіѕ басты кґрсеткіші, ўлттыѕ  ой-ґрісін арттырудаєы тетік болатын, ќоєамныѕ творчестволыќ жјне јлеуметтік белсенділігін кґтеретін  Оќуєа барынша мїмкіндік тудыру.
Халыќаралыќ тјжірибе оќуєа себепші болатын  академиялыќ жјне аќпараттыќ білімніѕ тарауына, мјдениет пен білім дјрежесініѕ кґтерілуіне, білікті ќоєамныѕ ќалыптасуындаєы кітапханалардыѕ маѕызын тїсінуге, гуманитарлыќ ќоєамды дамыту маќсатындаєы јлеуметтік аќпараттар, єылым мен білім салаларындаєы тїрлі мамандардыѕ халыќаралыќ байланысын одан јрі дамытуєа жјне ныєайтуєа мїмкіндіктерді тудырады.


Конгресстіѕ негізгі маќсаттары:
• оќу проблемасын, аќпараттылыќ сауаттылыєын жјне жеке тўлєаныѕ аќпараттыќ мјдениетініѕ ерекше ќўбылысын зерттеу;

• аќпаратпен жўмыс істеу ќабілетін, Оќуєа жјрдем кґрсетудегі ќоєамдыќ жјне мемлекеттік басќару органдарыныѕ бірлесе атќаратын шараларыныѕ негізгі баєыттарын талќылау мен аныќтау;

• балалардыѕ, жастардыѕ, кјсіби оќудыѕ проблемаларын аныќтау;

• јлеуметтік-мјдени саланы жјне ќоєамды аќпараттандырудыѕ жаѕа талабына сјйкес, кітапханаларды дамытудаєы тўжырымдамаларды, стратегияларды, ўзаќ мерзімді баєдарламалар мен жобаларды жасау їшін їлгілі єылыми-јдістемелік негізді ќўру;

• кїнделікті білім жїйесінде ќолданылатын жаќын жјне алыс шетелдердіѕ, ЮНЕСКО, ИФЛА мїше-елдерініѕ тјжірибелерін ескере отырып, білім беру мекемелері мен кітапханаларда толыќ аќпараттыќ жеке мјдениетті ќалыптастырудыѕ јдістемелерін жасау;

• ўлттыќ оќу жылын ґткізуді  іске асыру;

Осыншама белгілі ќайраткерлердіѕ Оќу Конгрессіне кґптеп ќатысуын азаматтардыѕ жасына ќарамай, јсіресе балалар мен жеткіншектер арасында кітап оќудыѕ кїрт азайєандыєына,  кітаптар, газет пен журналдар тираждарыныѕ тґмендегеніне, кітапханалар ќорларыныѕ азаюына жаппай алаѕдаушылыќ тудырып отырєандыєымен тїсіндіруге болады.


Ґткізу тїрлері:
секциялар, дґѕгелек столдар, жобалармен таныстыру, баспа жјне электронды шыєармалардыѕ кґрмелері, Конгресске ќатысушы елдердіѕ кітап шыєарушылар мен кітапсаудалау ўйымдарыныѕ кґрмелері, пікір сайыс клубтары, акциялар.


 Талќылау таќырыптары:
1.     Балаларды оќуєа тарту проблемасы.
2.     Кґздері нашар кґретін мїгедектер, мїмкіндіктері шектелген адамдар їшін оќитын жаєдай тудыру.
3.     Кітапханалар ќызметін жандандыру.
4.     Оќу себептерініѕ жолдары, кјсіби оќу проблемалары.
5.     Отандыќ јдебиетті талдау жјне оныѕ даму їрдістері.
6.     Кітап пен елдегі кітап шыєару рейтингін талдау. Кітапханалардыѕ, кітап шыєарушылардыѕ жјне кітап нарыєыныѕ ґзара байланысы.
7.     Ќазіргі ќоєамдаєы білімді басќару.
8.     Кїнделікті ґмірдегі  білім мен ілімніѕ ролі.
9.     Тґзімділік, ќоєамдыќ келісім, кітапќа кґпшіліктіѕ ќол жеткізе білуі.
10.  Аќпараттыќ мјдениетті, оќу мјдениетін ќалыптастыру.
11.  Жазушы – Баспагер – Кітап – Оќушы – Кітапхана.
12.  Јлемдік аќпараттыќ инфраќўрылым, кітапханааралыќ кооперация жјне халыќаралыќ ынтымаќтастыќтыѕ жобалары.
13.  Кітапханааралыќ абонементтерді толымдау саласындаєы интеграция мен ынтымаќтастыќты тереѕдету, кґпшіліктіѕ  ќолы жететін онлайн ресурстары мен порталдарды ќўрастыру.
14. Кітапхана кадрлары, мамандыќ пен білім. Ќоєамды аќпараттандыру дјуіріндегі білімдік технологияларды дамыту.
15.  Халыќќа ќўќыќтыќ білім берудегі кітапханалардыѕ ролі. Автор ќўќыєы мен зияткерлік меншігі. Кітапханалар мен «электронды їкімет».
16.  Ўлттыќ кітапханалар. Ќорларды ќўрастыру мен саќтау проблемалары.


Халыќаралыќ Конгресстіѕ негізгі ќорытындысы:
Оќуды ќолдауєа арналєан Халыќаралыќ Конгресстіѕ Ќарары
Оќуды ќолдауєа арналєан Халыќаралыќ Конгресстіѕ Ќазаќстан ќоєамына Їндеуі
«Оќу» Ўлттыќ баєдарламасыныѕ Тўжырымдамасы


Конгресстегі ќолданыс тілдері: ќазаќ, орыс, аєылшын. Конгресс жўмысы кезінде ілеспе аудару ќамтамасыз етіледі.


Конгрессті ґткізу кезінде јртїрлі мјдени баєдарламалар жоспарланєан. Белгілі жазушылардыѕ, аќындардыѕ јртістердіѕ творчестволыќ кештері; јн-саз кештері; Ќазаќстанныѕ кґрікті жерлерін кґру экскурсиялары.


Ќатысу шарттары

Конгресске ќатысу їшін http://www.congress.nabrk.kz/ сайтына онлайндыќ тіркеу їлгісін толтырып жіберу ќажет.

Ґтініштерді соѕєы ќабылдау мерзімі 2007 жылдыѕ 1 наурызы.

Сіздермен Астанада кездесуге дейін! 
 
 Конгрестегі іс-шаралар

01.09.2010  Тұрақты даму жолы
20.07.2010  Кітап – халықтар мен олардың мәдениетін жақындататын жалғыз жол
30.10.2009  «Электрондық ресурстар білім мен ғылымға көмекке келуде»
24.04.2009  Бес жыл – бұл басы ғана!
23.04.2009  Әлемдік цифрлы кітапхана ашылды
20.03.2009  21 наурыз – дүниежүзілік поэзия күні
20.03.2009  Суретші Қарлығаш Лесқызы Қансейіттің «Бояулар үндестігі» көрмесі
20.03.2009  Интернет шығарушысы: бізді тағы да көптеген жаңарулар күтіп тұр
18.03.2009  Тарихи туындылардың тұсаукесері
16.03.2009  «Бір ел – бір кітап» акциясы Мағжанның мәңгілік мұралары!
04.03.2009  Көгілдір көктем мерекесі құтты болсын!
27.02.2009  Иероглифтер: сауыт жазбаларынан компьютерге дейін
  http://style.kz/ Национальная Академическая Библиотека Республики Казахстан, 2007